ၿမန္မာ အိမ္ၿခံေၿမဆိုင္ရာ အေၿခခ ံဗဟုသုတမ်ား

  • ေစ်းႏွဳန္းမ်ားသည္ ပိုင္ရွင္၏ဆႏၵအတိုင္း ေခၚေစ်းျဖစ္ျပီး အေလွ်ာ့အတင္းရွိပါသည္။

  • ျမန္မာတြင္ အငွားစာခ်ဳပ္သက္တမ္းမွာ အေျခခံအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္စာၾကိဳတင္ ေပးေဆာင္ရပါမည္။ အာမခံ တင္သြင္းရန္မလိုပါ။

  • အိမ္ရွင္အေပၚမူတည္၍ ၃လစာအထိ ၾကိဳတင္ေငြ Deposit ေပးသြင္းရပါသည္လည္းရွိပါသည္။ အိမ္ခန္းျပင္ဆင္ထား မွဳ၊ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား၊ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထည့္သြင္းေပးထားမွဳ အေပၚမူတည္ပါသည္။

  • တစ္ႏွစ္တာအငွားစာခ်ဳပ္အတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ခမွာ အိမ္လခ၏ တစ္လစာ ျဖစ္ပါသည္။

  • ရန္ကုန္ေဒသတြင္း အငွားေစ်းကြက္တြင္၊ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအၾကား အငွား လိုအပ္ခ်က္မွာ မွ်တမွဳ၊ လံုေလာက္မွဳ မရွိေသးပါ။

  • အငွားေစ်းႏွဳန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္ေနရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းအနက္ တစ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ကြန္ဒို ဝယ္ယူခြင့္ မရျခင္းျဖစ္သည္။